Chuyên mục: SEO

Bảng tuần hoàn các yếu tố SEO

Bảng tuần hoàn các yếu tố SEO do SeachEngineland xây dựng. Hiểu một cách đơn giản, tất cả các website đều được quy ra một số điểm X dựa trên giá trị của từng yếu tố …